ADA 2019

n7jbkgpcev66yo3dqwhftqm0vtl.jpg

 

A MESSAGE FROM THE BISHOP 

Dear Brothers and Sisters,

Each year at this time, the parishes of the Diocese of San Jose join together in supporting the Annual Diocesan Appeal. The generosity of our parishioners makes it possible for us, through collaboration with the priests, religious and lay ministers of our Diocese, to broaden and deepen our ministry of service as members of Christ and His Church.

The Diocese of San Jose is remarkably diverse, comprised of people from many cultural and ethnic backgrounds. Each of our parish communities is
unique in its welcome of appreciation of our rich diversity.

Hand In Hand In Ministry” is the theme for our 2019 Annual Diocesan Appeal. This reminds us that, as Catholics, each of us has received the invitation to join as members of one community of faith for the works of justice, mercy, outreach and formation in our Parishes, our Diocese and the global Church.

When we come together – Hand In Hand In Ministry – we realize that we have been blessed with many gifts, and we find strength and beauty in our diversity. We celebrate our faith joyfully and ask that you consider making a gift that will help to continue these important ministries.

Your gift to the Annual Appeal provides support for key programs in and for our parishes – programs such as Faith Formation for Children and Adults, Youth and Young Adult Ministry, Marriage Preparation, Hispanic Apostolate, Liturgical and Music Minister Formation, and Tuition Assistance for our Catholic Schools. The ADA also funds the formation and ongoing education for priests, deacons and seminarians.

Thank you in advance for your prayerful consideration of this year’s Appeal. We pledge to remember you, your families and loved ones in our daily prayers.

With every best wish and kind regard, we remain,

 Sincerely yours,

Bishop McGrath Signature -png   Bishop Oscar Cantu Signature
Patrick J. McGrath
Bishop of San Jose
  Oscar Cantú
Bishop of San Jose
 

Queridos hermanos y hermanas:

Cada año en esta época, las parroquias de la Diócesis de San José se unen para apoyar al Llamado Anual Diocesano (ADA). La generosidad de nuestros feligreses nos permite, a través de la colaboración con los sacerdotes, religiosos y ministros laicos de nuestra Diócesis, ampliar y profundizar nuestro ministerio de servicio como miembros de Cristo y su Iglesia.

La Diócesis de San José es muy diversa, compuesta por personas de muchos orígenes culturales y étnicos. Cada una de nuestras comunidades parroquiales es única en su forma de dar bienvenida y apreciación de nuestra rica diversidad.

Unidos de la Mano en el Ministerio” es el tema de nuestro Llamado Anual Diocesano 2019. Esto nos recuerda que, como católicos, cada uno de nosotros hemes recibido la invitación de unirnos como miembros de una comunidad de fe para las obras de justicia, misericordia, divulgación y formación en nuestras parroquias, nuestra diócesis y en la Iglesia mundial.

Cuando nos reunimos, Unidos de la Mano en el Ministerio, nos damos cuenta de que hemos sido bendecidos con muchos dones, y encontramos fuerza y belleza en nuestra diversidad. Celebramos nuestra fe con alegría. Les pedimos que consideren hacer un regalo que ayude a continuar estos importantes ministerios.

Su donación a la Campaña Anual brinda apoyo para programas clave en y para nuestras parroquias – programas como Formación de Fe para Niños y Adultos, Ministerio para Jóvenes y Jóvenes Adultos, Preparación para el Matrimonio, Apostolado Hispano, Formación de Ministros de Liturgia y Música y Asistencia con la Colegiatura para nuestros Escuelas Católicas. El ADA también cubre el costo de la formación y educación continua de sacerdotes, diáconos y seminaristas.

Gracias de antemano por su consideración en oración a la Campaña de este año. Nos comprometemos a recordarlo a usted, a su familia y seres queridos en nuestras oraciones diarias.

Con todos los mejores deseos permanecemos,

 Sinceramente,

Bishop McGrath Signature -png   Bishop Oscar Cantu Signature
Patrick J. McGrath
Obispo de San José
  Oscar Cantú
Coadjutor Obispo de San José
 

Anh Chị Em thân mến,

Mỗi năm vào thời điểm này, các giáo xứ trong Giáo phận San Jose cùng nhau tham gia ủng hộ chương trình Giáo Phận Quyên Góp Hàng Năm. Sự quảng đại của cộng đoàn giáo dân, qua sự hợp tác với các linh mục, tu sĩ và thừa tác viên trong Giáo phận, giúp chúng ta phát triển sâu rộng lãnh vực phục vụ của chúng ta, là những tín hữu của Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài.

Giáo phận San Jose chúng ta thật đa dạng, quy tụ bao người từ nhiều nền văn hóa và nguồn gốc dân tộc khác nhau. Mỗi cộng đồng giáo xứ đều thật đặc biệt độc đáo trong việc đón nhận và tri ân sự đa dạng rất phong phú của giáo phận chúng ta.

Tay trong Tay Phục Vụ” là chủ đề chương trình Giáo Phận Quyên Góp Hàng Năm năm 2019 của chúng ta. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, là người Công giáo, mỗi người chúng ta được mời gọi tham gia với tư cách là thành viên của một cộng đồng đức tin để thực hiện các công trình công lý, thương xót, tiếp xúc và đào tạo trong Giáo Xứ, Giáo Phận và Giáo Hội toàn cầu.

Khi chúng ta đến với nhau – Tay trong Tay Phục Vụ – chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã được ban tặng nhiều hồng ân, và chúng ta tìm thấy sức mạnh và vẻ đẹp trong đa dạng. Chúng ta hân hoan tôn vinh niềm tin của chúng ta, và xin quý vị suy xét về một món quà sẽ giúp tiếp tục những công việc mục vụ quan trọng này.

Món quà của quý vị trong Quyên Góp Hàng Năm cung cấp tài chánh hỗ trợ các chương trình quan trọng trong và cho các giáo xứ của chúng ta – các chương trình như Đào luyện Đức tin cho Trẻ em và Người lớn, Mục vụ cho Thanh thiếu niên và Giới trẻ, Chuẩn bị Hôn nhân, Mục vụ Dân nói tiếng Tây Ban Nha, Đào luyện Thừa tác viên Phụng Vụ và Thánh Nhạc, và Trợ cấp Học phí Trường Công giáo. Chương trình ADA cũng tài trợ cho việc đào tạo và tu học liên tục của các linh mục, phó tế và chủng sinh.

Cảm ơn quý vị vui lòng suy xét trong cầu nguyện về đề nghị quyên góp năm nay. Chúng tôi luôn nhớ đến quý vị, gia đình và người thân trong lời kinh nguyện hàng ngày.

Xin gởi đến quý ông bà anh chị em lời cầu chúc tốt đẹp nhất, với lòng ưu ái chân thành.

 Trân trọng kính chào,

Bishop McGrath Signature -png   Bishop Oscar Cantu Signature
Patrick J. McGrath
Bishop of San Jose
  Oscar Cantú
Coadjutor Bishop of San Jose

Here are more ways the Annual Diocesan Appeal has helped in the last year.

Youth Ministry

The Youth & Young Adult Ministries Office believes in the young Church of our local communities and works to advance ministry to youth and young adults through advocacy and leadership development. The office also organizes direct service to the young Church by organizing diocesan retreat programs for middle school youth, high school teens, and young adults in their 20’s and 30’s. They promote Catholic Scouting programs throughout the diocese and sponsor the annual awards banquet “Saints in the City” to honor young disciples in our parishes and schools.

Hispanic Apostolate

The Office of the Hispanic Apostolate works with Pastors and other parish leaders to identify and minister to the needs of the Hispanic members of their community. Parishes are invited to collaborate on Religious Education, Sacramental Preparation, Liturgical needs, Lay Leadership Development and retreats for the Hispanic Community.
 

Catholic School Tuition Assistance

The Diocese of San Jose believes Catholic education should be available for all families. The tuition assistance program is intended to help those families who would like their children to attend Catholic school but are unable to afford full tuition.

Seminarian Education

The ADA funds the education and development of our eleven seminarians who are attending Our Lady of the Lake Mundelein Seminary in Chicago, Illinois. Your support allows these men to focus on formation, education, and spiritual growth on their path to ordination.

 
For more information visit
dsj.org/ada
Hand In Hand In Ministry!
DONATE NOW!
 
Annual Family
Income
2% Appeal
Gift
10 Monthly
Payments
1% Appeal
Gift
10 Monthly
Payments
1/2% Appeal
Gift
10 Monthly
Payments
$10, 000 200 20 100 10  50 5
$15,000 300 30 150 15 75 7.5
$20, 000 400 40 200 20 100 10
$30,000 600 60 300 30 150 15
$40, 000 800 80 400  40  200  20
$45,000 900 90 450  45  225  22.5
$50,000 1000 100 500  50  250  25
$60,000 1200 120 600  60  300  30
$70,000 1400 140 700  70  350  35
$75,000 1500 150 750  75  375  37.5
$80,000 1600 160 800  80  400  40
$90,000 1800 180 900  90  450  45
$100,000 2000 200 1000  100  500  50
$125,000 2500 250 1250  125  625  62.5
$150,000 3000 300 1500  150  750  75
$175,000 3500 350 1750  175  875  87.5
$200,000 4000 400 2000  200  1000 100

For more information visit
dsj.org/ada
Hand In Hand In Ministry!
DONATE NOW!