X

GLVN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ – VIỆT NGỮ THÁNH AN -RÊ DŨNG LẠC  
Chương Trình Giáo Lý – Việt Ngữ (CT GL-VN) của Gx. Thánh Maria Goretti sẽ tiếp tục sứ mạng truyền bá đức tin cho các em qua việc dạy Giáo Lý và Việt Ngữ để giúp các em BIẾT CHÚA – YÊU CHÚA – THEO CHÚA. Để hoà cùng với Giáo Hội tại Hoa Kỳ sống lời mời gọi: Phục Hưng Thánh Thể Toàn Quốc (2022-2025), CT GL-VN chúng ta chọn THÁNH THỂ làm chủ điểm cho năm học 2023-2024.

Trong năm nay, các em sẽ có cơ hội học hỏi, chia sẻ và sống với Bí Tích Thánh Thể. Ước mong sao, sau năm học 2023-2024, các em sẽ ý thức nhiều hơn về sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu Kitô trong hình bánh và rượu sau khi linh mục truyền phép, để các em yêu mến và tôn thờ Chúa Kitô Thánh Thể, cũng như trở nên người bạn thân thiết của Chúa Giêsu

Xin tất cả chúng ta cầu nguyện và đồng hành với các em!

Xin bấm vào trang mạng dưới đây để có được nguồn tài liệu giúp cho các em:

 

VIETNAMESE FAITH FORMATION AND LANGUAGE PROGRAM:
Vietnamese Faith Formation and Language Program of St. Maria Goretti Parish will continue her mision to spread the Catholic faith to our children through the Catechism class and Vietnamese Language class. Our program mission is to help our children to KNOW GOD – LOVE GOD – FOLLOW GOD. To join with our Catholic Church in the United States in living out the invitation:  National Eucharistic Revival (2023-2025), our program has chosen EUCHARIST as the theme for the Faith Formation year of 2023-2024. 

This year, our children will have the opportunity to learn, share and live the Eucharist. Hopefully, at the end of 2023-2024 Faith Formation year, our children will be more aware of the real presence of Jesus Christ in the form of bread and wine after the priest consecrated them, so that they come to love and worship Christ in the Eucharist, as well as becoming a close friend of Jesus

Let us all pray and accompany our children!

Please click on the link below for resources to help our children: