X

Thánh lễ bằng tiếng Việt

NGÀY THƯỜNG

THỨ HAI đến THỨ SÁU

ĐỊA ĐIỂM
10:00 AM Nhà thờ
6:00 PM Nhà thờ
THỨ BẢY ĐỊA ĐIỂM
10:00 AM Nguyện đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
5:30 PM Nhà thờ - Trực tuyến
CHÚA NHẬT ĐỊA ĐIỂM
8:00 AM Nhà thờ
9:30 AM Patio
11:00 AM Nhà thờ
2:30 PM Nhà thờ
5:30 PM Nhà thờ