X

SỐNG-LIVE

SỐNG THÁNH THỂ HÀNG TUẦN – LIVING THE EUCHARIST WEEKLY:
Trong năm 2023-2024, các em các khối lớp sẽ mang về tờ SỐNG THÁNH THỂ mỗi tuần. Xin phụ huynh hỏi thăm, khích lệ và giúp các em làm tờ Sống Thánh Thể mỗi tuần và nộp lên cho Thầy Cô hoặc nộp lên cho Sơ Lam Chuộng tại Bàn Thờ nhỏ nơi các em tụ họp/xếp hàng trước giờ học.

This year, students from all classes will bring home an activity EUCHARIST every week. Parents ~please ask, encourage, and help your children to do the activity at home every week. Please tell them to turn it in to their teacher or put it in the basket for Sr. Cecilia at the Prayer Table, located in the area where children are lining up before class. 

Sống Thánh Thể mỗi tuần / Living the Eucharist weekly:

Fifth Sunday in Ordinary Time - Year B

Fourth Sunday in Ordinary Time - Year B

Third Sunday in Ordinary Time - Year B

Second Sunday in Ordinary Time - Year B

The Epiphany of the Lord - Year B

4th Sunday of Advent - Year B

3rd Sunday of Advent - Year B

2nd Sunday of Advent - Year B

1st Sunday of Advent - Year B

ADVENT CALENDAR - Grade 3-8

ADVENT CALENDAR - Grade K-2

Jesus Christ The King

33 Sunday in Ordinary Time - Year A

32 Sunday in Ordinary Time - Year A

31 Sunday in Ordinary Time - Year A

30 Sunday in Ordinary Time - Year A

29 Sunday in Ordinary Time - Year A

28 Sunday in Ordinary Time - Year A

27 Sunday in Ordinary Time - Year A

26 Sunday in Ordinary Time - Year A