X

PHIM-VIDEO

PHIM NGẮN – SHORT VIDEOS:

Dưới đây là những video clips về Thánh Thể, các Kinh và những căn bản Giáo Lý cho các em. Xin phụ huynh mở cho các em xem.

Below are video clips about the Eucharist, Prayers and basic of our Catholic faith. Parents, please open them for your children to watch.

 

11/25/2023

Dynamic Catholic - The True Presence- 4 minutes – (Grades K-3)

Sophia Institute for Teachers - SketchPad: The Eucharist- 6.5 minutes – (Grades 2-8) 

Wonders of the Mass | VEYM – Thánh Lễ được chia ra nhiều phần nhỏ. Mỗi phần được hướng dẫn trong một video ngắn (2-4 phút mỗi video). – (Grades 2-8) 

 

11/18/2023

Catholic Kids Media - Miracle of the Eucharist - 2.5 minutes– (Grades K-3) 

Holy Kids: Eucharist Series / E4 Send on a Mission - 5 minutes– (Grades 4-8) 

Sketchy Catholicism: Purgatory - 5 minutes – Giúp các em hiểu tại sao Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn (Grades 2-8)

 

11/11/2023

Christian Family TV - Story of St. Imelda Lambertini who desires to receive Jesus - 10 minutes– (Grades K-3) 

Holy Kids: Eucharist Series / E3 Finding Jesus - 5 minutes – (Grades 4-8) 

Holy Kids News: The Universal Vocation! - 5 minutes – (Grades K-8) 

Holy Kids: Kids Ask about... | Part 1: A religious order - 5 minutes – (Grades K-4) 

Holy Kids: Each vocation explained - 6 minutes – (Grades K-8) 

 

11/4/2023

What is the Mass?- 10 minutes

Catholic Kids Media - What is the Eucharist - 2.5 minutes– (Grades K-3) 

Holy Kids: Eucharist Series / E2 The Mass – (5 minutes - Grades 4-8)

Story of Saints – Những Câu Chuyện về các Thánh – (Grades K-3) 

Story of Saints – Những Câu Chuyện về các Thánh – (Grade 4-8) 

 

10/28/2023

What is Eucharist?- (7 minutes– Grades K-3) 

Trinity Cluster - Kids Explain the Holy Eucharist - (4.5 minutes– Grades K-3) 

Holy Kids: Imitating the Saints – (3.5 minutes Grades 4-8)

 

10/21/2023

Juice Box: Pop Out Mass Kit (Let's Play Mass) - 11 minutes – Grades K-3)

Holy Kids: Eucharist Series / E1 The Last Supper – (5 minutes - Grades 4-8)

 

10/14/2023

HOLY KIDS! | Eucharistic Revival (Video về Thánh Thể - 5 phút for Grades 4-8)

Jesus is the Eucharist (Bài Hát – 1 phút for Grades 4-8)

E-U-C-H-A-R-I-S-T (Bài Hát 2-3 phút for Grades K-3)

EUCHARIST

Sự Tích Kinh Mân Côi (12 phút – All Grades)