X

PHIM-VIDEO

PHIM NGẮN – SHORT VIDEOS:

Dưới đây là những video clips về Thánh Thể, các Kinh và những căn bản Giáo Lý cho các em. Xin phụ huynh mở cho các em xem.

Below are video clips about the Eucharist, Prayers and basic of our Catholic faith. Parents, please open them for your children to watch.

03/20/2024

Wonders of the Mass (TNTT)

01/13/2024

Dynamic Catholic - Blessed First Reconciliation and First Communion videos - 84 videos (2 minutes - 10 minutes mỗi video). Những video này sẽ giúp các em hiểu về những căn bản giáo lý, đặc biệt chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Mình Thánh Chúa.

Dynamic Catholic - Confirmation videos - 72 videos (4 minutes - 10 minutes mỗi video). Những video này sẽ giúp các em lớp Chuẩn Bị Thêm Sức (Lớp 7) và lớp Thêm Sức (Lớp 8) suy tư và có những quyết định chính chắn cho cuộc sống của các em, đặc biệt giúp các em chuẩn bị tâm hồn để các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

 

01/06/2024

Phục Hưng Thánh Thể Toàn Quốc

The National Eucharistic Rivival 

 

12/19/2023

The Catholic Holy Mass Explained - 6 minutes – (Grades K-3)

St. Nicholas School Teaching Mass - 39 minutes – (Grades 2-8)

SketchyCatholicism - Becoming Eucharist - 2 minutes (Grades 2-8) 

 

12/2/2023

All About...Advent! – 7.5 minutes. Sẽ giúp các em hiểu về ý nghĩa của Mùa Vọng – (Grades 2-8)

Sketchy Catholicism: Reading the Bible Liturgically  - 4.5 minutes. Sẽ giúp các em hiểu các bài đọc trong Thánh Lễ theo Năm Phụng Vụ– (Grades 2-8)

Sophia Sketchpad: Confession  – 8 minutes. Sẽ giúp các về Bí tích Hòa Giải, cách Xưng Tội và chuẩn bị tâm hồn để xưng tội. – (Grades 4-8)

 

11/25/2023

Dynamic Catholic - The True Presence- 4 minutes – (Grades K-3)

Sophia Institute for Teachers - SketchPad: The Eucharist- 6.5 minutes – (Grades 2-8) 

Wonders of the Mass | VEYM – Thánh Lễ được chia ra nhiều phần nhỏ. Mỗi phần được hướng dẫn trong một video ngắn (2-4 phút mỗi video). – (Grades 2-8) 

 

11/18/2023

Catholic Kids Media - Miracle of the Eucharist - 2.5 minutes– (Grades K-3) 

Holy Kids: Eucharist Series / E4 Send on a Mission - 5 minutes– (Grades 4-8) 

Sketchy Catholicism: Purgatory - 5 minutes – Giúp các em hiểu tại sao Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn (Grades 2-8)

 

11/11/2023

Christian Family TV - Story of St. Imelda Lambertini who desires to receive Jesus - 10 minutes– (Grades K-3) 

Holy Kids: Eucharist Series / E3 Finding Jesus - 5 minutes – (Grades 4-8) 

Holy Kids News: The Universal Vocation! - 5 minutes – (Grades K-8) 

Holy Kids: Kids Ask about... | Part 1: A religious order - 5 minutes – (Grades K-4) 

Holy Kids: Each vocation explained - 6 minutes – (Grades K-8) 

 

11/4/2023

What is the Mass?- 10 minutes

Catholic Kids Media - What is the Eucharist - 2.5 minutes– (Grades K-3) 

Holy Kids: Eucharist Series / E2 The Mass – (5 minutes - Grades 4-8)

Story of Saints – Những Câu Chuyện về các Thánh – (Grades K-3) 

Story of Saints – Những Câu Chuyện về các Thánh – (Grade 4-8) 

 

10/28/2023

What is Eucharist?- (7 minutes– Grades K-3) 

Trinity Cluster - Kids Explain the Holy Eucharist - (4.5 minutes– Grades K-3) 

Holy Kids: Imitating the Saints – (3.5 minutes Grades 4-8)

 

10/21/2023

Juice Box: Pop Out Mass Kit (Let's Play Mass) - 11 minutes – Grades K-3)

Holy Kids: Eucharist Series / E1 The Last Supper – (5 minutes - Grades 4-8)

 

10/14/2023

HOLY KIDS! | Eucharistic Revival (Video về Thánh Thể - 5 phút for Grades 4-8)

Jesus is the Eucharist (Bài Hát – 1 phút for Grades 4-8)

E-U-C-H-A-R-I-S-T (Bài Hát 2-3 phút for Grades K-3)

EUCHARIST

Sự Tích Kinh Mân Côi (12 phút – All Grades)