X

Trivia

Catholic Faith Trivia:

To help our children learn more about the Word of God and the basics of our Catholic faith, starting this new Liturgical Year – Year B (First Sunday of Advent), our Parish will have Trivia Questions every week to help our children learn, understand, and love God and our Church. So parents, please encourage and help your children to participate. This is a fun learning game for our children.

Our Parish will publish Trivia Questions every week for children in our Parish Bulletin and Website. The child who submits first, with correct answers, will receive a gift card from the Parish. All children who submit correct answers will have their names published in the Parish Bulletin and Website. The Parish will post the correct answers to the questions the following week.

The child who submits the answers must have his/her name, age, phone number and email. You can have your child submit the answers to the Parish Office or online at Weekly Trivia.

Para ayudar a nuestros niños a aprender más sobre la Palabra de Dios y los fundamentos de nuestra fe católica, comenzando este nuevo Año Litúrgico – Ciclo B (Primer Domingo de Adviento), estaremos publicando cada semana en el Boletín Parroquial algunas Preguntas de Trivia con el objetivo de ayudar nuestros niños a aprender, comprender y amar a Dios y a nuestra Iglesia. Exhortamos a los padres de familia que animen y ayuden a sus hijos a participar. Esta es una manera divertida de aprendizaje
para nuestros hijos.

Cada semana estaremos publicando material para los niños en Boletín Parroquial y sitio web. El primer niño(a) que envíe las respuestas correctas, recibirá una tarjeta de regalo. Sus nombres serán publicados en el boletín y en el sitio web. Las respuestas correctas aparecerán en el boletín de la siguiente semana.
Las respuestas deberán ser enviadas a la oficina o al sitio web parroquial. Deberán tener el nombre del niño(a) edad, número de teléfono y correo electrónico.

Câu Hỏi Đố Vui Giáo Lý:

Để giúp các em học hỏi thêm về Lời Chúa và những Giáo Lý Căn Bản, bắt đầu Năm Phụng Vụ mới – Năm B (Chúa Nhật I Mùa Vọng), Giáo xứ có những Câu Hỏi Đố Vui hằng tuần cho các em để giúp các em học, hiểu, và yêu mến Chúa và Giáo Hội. Vậy, xin quý phụ huynh khuyến khích và giúp các em tham gia. Đây là sân chơi bổ ích cho các em.

Giáo xứ sẽ ra những Câu Hỏi Đố Vui hằng tuần cho các em trong tờ thông tin và trang mạng của Giáo xứ. Em nào nộp lên trước và trả lời đúng sẽ nhận được quà tặng của Giáo xứ. Em nào nộp sau và trả lời đúng sẽ có tên trong tờ thông tin và trang mạng của Giáo xứ. Giáo xứ sẽ đăng câu trả lời của các câu hỏi vào tuần sau đó.

Người nộp: Tên, tuổi, số điện thoại và email.

Nơi nộp: Tại văn phòng Giáo xứ hoặc trên trang mạng của Giáo xứ trang Weekly Trivia.